Sokongan untuk Ukraine CEK RINCIAN untuk menderma.

Perjanjian Pengguna & Terma dan Syarat Perkhidmatan

Anda mesti membaca dan bersetuju dengan Perjanjian Pengguna serta Terma dan Syarat Perkhidmatan di bawah sebelum mendaftar dan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh ZenMarket.

1. PENERIMAAN TERMA DAN SYARAT

ZenMarket menawarkan perkhidmatan pembelian dan pembidaan lelongan di bawah Perjanjian Pengguna serta Terma dan Syarat Perkhidmatan ("TOS") yang mungkin dikemaskini oleh ZenMarket pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. Pelanggan bertanggungjawab untuk mengkaji semula versi terkini TOS.

2. DEFINISI

(1) ZenMarket bermaksud ZenMarket Perkhidmatan Proksi Beli-Belah (dikendalikan oleh ZenGroup Inc., Jepun).
(2) Pelanggan bermakna individu atau entiti undang-undang yang telah didaftarkan sewajarnya di laman ZenMarket (selepas ini dirujuk sebagai Laman Web).
(3) Perjanjian secara kolektif bermakna setiap peraturan dan perjanjian yang dipaparkan di Laman Web oleh ZenMarket termasuk tetapi tidak terhad kepada Perjanjian Pengguna serta Terma dan Syarat Perkhidmatan ini.
(4) Maklumat Pelanggan bermaksud maklumat yang didedahkan kepada ZenMarket oleh mana-mana Pelanggan.

3. PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH ZENMARKET

ZenMarket menawarkan kepada Pelanggan perkhidmatan berikut (selepas ini dirujuk sebagai Perkhidmatan):
(1) untuk bertindak bagi pihak mana-mana Pelanggan atas permintaan untuk membeli barangan yang relevan melalui Laman Web dan menghantarnya kepada Pelanggan tersebut (selepas ini dirujuk sebagai Perkhidmatan Beli-belah), dan
(2) untuk bertindak bagi pihak Pelanggan atas permintaan untuk membeli barangan yang relevan melalui sistem jualan lelong Laman Web ini dan menghantarnya kepada Pelanggan tersebut (selepas ini dirujuk sebagai Perkhidmatan Pembidaan Lelongan).

4. KEWAJIPAN ZENMARKET

1 Berkenaan dengan Perkhidmatan Beli-belah, ZenMarket hendaklah membuat pembelian barangan yang berkaitan mengikut anggaran harga dan mengatur penghantarannya hanya selepas pembayaran dibuat oleh Pelanggan.
2 Berkenaan dengan Perkhidmatan Pembidaan Lelongan, dalam hal mana-mana Pelanggan yang bidaannya berjaya memenangi barang-barang tertentu melalui Laman Web, ZenMarket akan membeli barang dagangan tersebut mengikut syarat-syarat tertentu dan menghantarnya kepada Pelanggan hanya selepas pembayaran dibuat oleh Pelanggan.
3 Berkenaan dengan Perkhidmatan Pembidaan Lelongan, disebabkan oleh polisi pihak gerbang pembayaran, wang yang dimasukkan melalui WeChat Pay tidak dapat digunakan untuk membuat bidaan di laman jualan lelong.

5. BARANGAN LARANGAN

Item yang disenaraikan di bawah tidak dibenarkan dibeli menggunakan perkhidmatan pembelian dan pembidaan lelongan ZenMarket:
1 Item yang ditakrifkan sebagai haram di sisi undang-undang Jepun atau undang-undang negara destinasi.
2 Item yang boleh menjejaskan keharmonian dan moraliti awam.
3 Apa-apa jenis item yang boleh menyebabkan atau menggalakkan kegiatan jenayah.
4 Apa-apa jenis produk berbahaya, yang mungkin boleh membahayakan kehidupan dan kesihatan manusia.
5 Apa-apa jenis produk dewasa yang haram atau produk yang boleh menggalakkan keganasan dan lain-lain.
6 Apa-apa barang yang tidak berfungsi.
7 Organisme hidup termasuk tetapi tidak terhad kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, bakteria, virus, fungus dan lain-lain.
8 Apa-apa item yang mudah meletup dan mudah terbakar.
9 Harta benda warisan budaya.
10 Apa-apa jenis produk yang mungkin mencabuli harta benda intelektual pihak ketiga atau menjejaskan maruah dan privasi pihak ketiga.
11 Apa-apa jenis produk yang boleh menjejaskan hak-hak lain pihak ketiga.
12 Produk terlebih saiz yang mungkin tidak dapat dikirimkan atas sebab had saiz/berat.
13 Alkohol, minuman beralkohol, minyak wangi yang mengandungi alkohol, dan lain-lain.
14 Produk yang dilarang daripada eksport.
15 Apa-apa jenis item yang ditakrifkan sebagai tidak wajar oleh ZenMarket.

6. KELAKUAN LARANGAN

Semasa menggunakan perkhidmatan ZenMarket pelanggan adalah dilarang daripada
1 Membeli atau membuat bidaan terhadap produk yang dilarang oleh ZenMarket
2 Melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang bercanggah dengan perjanjian ini dan/atau garis panduan ZenMarket yang lain
3 Melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang mungkin membahayakan reputasi dan operasi perniagaan ZenMarket atau rakan kongsi ZenMarket
4 Apa-apa aktiviti lain yang ditakrifkan sebagai tidak wajar oleh ZenMarket

7. PENAFIAN DAN PEMBATASAN LIABILITI

1 Berhubung dengan Perkhidmatan Beli-belah, ZenMarket tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, vendor, kualiti, ketidakwujudan pelanggaran hak mana-mana pihak, kebolehpercayaan dan/atau pematuhan undang-undang barang dagangan yang berkenaan.
2 Berhubung dengan Perkhidmatan Pembidaan Lelongan, ZenMarket tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, kebenaran, ketepatan atau kebolehpercayaan kandungan, pematuhan undang-undang atau ketidakwujudan pelanggaran hak mana-mana pihak berkenaan dengan sesuatu jualan lelong.
3 ZenMarket tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan yang ditanggung oleh Pelanggan disebabkan oleh apa-apa pemberhentian, kelewatan, gangguan atau kehilangan data yang disebabkan oleh gangguan talian komunikasi dan/atau sistem akibat kegagalan komputer.
4 ZenMarket tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana Pelanggan yang disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian ini oleh Pelanggan sendiri.
5 ZenMarket tidak akan menanggung apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana Pelanggan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perkhidmatan melainkan jika ianya berlaku akibat kecuaian yang disengajakan oleh pihak ZenMarket.

8. PENDAFTARAN

1 Mana-mana individu atau entiti undang-undang yang telah bersetuju dengan TOS boleh mendaftar di Laman Web.
2 Pendaftaran keahlian untuk individu hendaklah dipohon sendiri dan tiada pendaftaran proksi akan diterima.
3 Pendaftaran keahlian untuk entiti undang-undang hendaklah dipohon atas nama entiti sedemikian oleh pegawai atau pekerjanya yang mempunyai kebenaran yang sah.
4 ZenMarket boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, menolak sebarang permohonan pendaftaran.

9. CAJ

Caj, termasuk tetapi tidak terhad kepada kaedah pengiraan dan terma pembayarannya, hendaklah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh ZenMarket secara berasingan, yang boleh diubahsuai atau dipinda oleh ZenMarket dari semasa ke semasa.

10. PEMBAYARAN CAJ

Pelanggan hendaklah membuat bayaran yang menampung harga barang dagangan dan caj-caj berkaitan sebelum pembelian barang dagangan tersebut oleh ZenMarket.

11. PENYIMPANAN BARANG DAGANGAN

1 ZenMarket tidak mengenakan caj penyimpanan kepada Pelanggan untuk tempoh 45 hari selepas barang dagangan yang dibeli melalui Perkhidmatan dihantar kepada ZenMarket.
2 Walau bagaimanapun, sekiranya tempoh penyimpanan tersebut melebihi 45 hari, Pelanggan berkenaan mesti membayar caj penyimpanan sebanyak 50 yen setiap hari untuk setiap item.
3 Sekiranya bahagian yang tersebut di atas terpakai, Pelanggan berkenaan mesti membayar caj penyimpanan sebelum penghantaran barang dagangan yang mana caj penyimpanan telah dikenakan ke atasnya, oleh ZenMarket.
4 Sekiranya tempoh penyimpanan ZenMarket bagi mana-mana barang dagangan yang dibeli melalui Perkhidmatan melebihi 90 hari selepas penghantarannya kepada ZenMarket, Pelanggan berkenaan akan kehilangan semua hak pembelian barang dagangan tersebut.

12. PEMBATALAN PESANAN

Pelanggan tidak boleh membatalkan pesanan selepas barang dagangan telah dibeli.

13. POLISI PEMULANGAN WANG

ZenMarket tidak menerima pengembalian item dan tidak membuat pemulangan wang untuk item yang telah dibeli.

14. PENAMATAN KEAHLIAN

Mana-mana Pelanggan boleh, atas kemahuan sendiri dan tindakan sendiri, menamatkan keahlian menurut prosedur di Laman Web. Setelah prosedur penamatan keahlian selesai, Pelanggan berkenaan akan kehilangan status sebagai Pelanggan.

15. PEMBATALAN KEAHLIAN

1 ZenMarket boleh menggantung penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana Pelanggan, menukar ID dan kata laluannya, dan menamatkan statusnya sebagai Pelanggan, jika Pelanggan:
(1) telah memberikan maklumat palsu semasa pendaftaran keahlian atau memberikan maklumat palsu sedemikian apabila menggunakan Perkhidmatan,
(2) melanggar undang-undang dan peraturan atau TOS,
(3) mengambil bahagian dalam kelakuan tidak jujur dalam menggunakan Perkhidmatan,
(4) membuat kesilapan memasukkan kata laluan mereka melebihi had bilangan yang dibenarkan atau melakukan tindakan lain yang boleh menyebabkan ZenMarket mengambil langkah yang perlu untuk memastikan keselamatan Pelanggan berkenaan.
2 ZenMarket menafikan apa-apa liabiliti sekali pun untuk apa-apa kekurangan atau kerosakan yang ditanggung oleh mana-mana Pelanggan yang keahliannya telah dibatalkan atau digantung.

16. PERUBAHAN PERKHIDMATAN

ZenMarket boleh, atas budi bicaranya sendiri, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan, menukar atau memadamkan keseluruhan atau sebahagian daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa.

17.PERUBAHAN TOS

1 ZenMarket boleh, mengikut budi bicaranya sendiri, mengubah, menukar, meminda atau mengubahsuai sebahagian daripada TOS dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis terlebih dahulu. Perubahan, penukaran, pindaan dan/atau pengubahsuaian sedemikian akan berkuatkuasa apabila dipaparkan di Laman Web.
2 Dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan selepas perubahan, penukaran, pindaan dan/atau pengubahsuaian tersebut, Pengguna dianggap bersetuju dengan terma dan syarat TOS yang telah diubah, ditukar, dipinda dan diubahsuai.

18. BIDANG KUASA

1 Kesimpulan, keberkesanan, pembinaan, penguatkuasaan dan/atau penyelesaian konflik TOS mesti ditadbir oleh undang-undang Jepun, di mana Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barangan Antarabangsa tidak terpakai.
2 Pelanggan dan ZenMarket dengan ini bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah daerah yang terletak di Osaka, Jepun sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan TOS. Pelanggan dan ZenMarket seterusnya bersetuju bahawa mana-mana mahkamah lain atau institusi penyelesaian pertikaian tidak mempunyai bidang kuasa.
3 Pelanggan dan ZenMarket mesti melaksanakan tanggungjawab mereka yang ditetapkan di dalam TOS sehingga pertikaian yang berkenaan diselesaikan dengan sewajarnya.

19. PENAMATAN DAN PENGGANTUNGAN PERKHIDMATAN

1 ZenMarket boleh, tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan, menghentikan sementara Perkhidmatan, dalam kes:
(1) penyelenggaraan berkala atau segera terhadap sistem serta peralatan yang berkaitan yang diperlukan untuk membekalkan Perkhidmatan,
(2) gangguan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, talian komunikasi dan/atau bekalan kuasa yang diguna pakai oleh ZenMarket,
(3) ancaman atau kejadian sebenar gempa bumi, taufan, banjir, tsunami atau hasil tindakan tuhan yang lain yang menyebabkan keadaan kecemasan; undang-undang, peraturan dan/atau arahan kerajaan yang memerlukan pembatasan komunikasi sedemikian; atau ZenMarket atas budi bicaranya memutuskan bahawa penamatan tersebut adalah perlu, atau
(4) kegagalan untuk membekalkan Perkhidmatan atas sebab-sebab teknikal.
2 ZenMarket menafikan apa-apa liabiliti untuk kerosakan yang ditanggung oleh Pelanggan disebabkan oleh apa-apa penangguhan atau penamatan sementara.

Terma dan Syarat Perkhidmatan ini berkuatkuasa bermula 29 Mac 2016