ชำระค่าส่งพัสดุวันนี้ - 17 มิ.ย. นี้ รับโค้ดส่วนลด 50% สำหรับการส่งพัสดุชิ้นถัดไป!
| |

บริการสั่งของจากญี่ปุ่น

ข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างก่อนลงทะเบียนและใช้บริการกับ ZenMarket

1. การยอมรับข้อกำหนด

ZenMarket ให้บริการการซื้อและการประมูลภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการ ("TOS") ต่อไปนี้ซึ่ง ZenMarket สามารถอัปเดตข้อมูลเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบ TOS เวอร์ชั่นล่าสุด

2. นิยาม

(1) ZenMarket หมายถึง บริการซื้อของ ZenMarket (ในเครือ ZenGroup Inc. ประเทศญี่ปุ่น)
(2) ลูกค้า หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ZenMarket (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์)
(3) ข้อตกลงโดยรวม หมายถึง กฎและข้อตกลงทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์โดย ZenMarket รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงผู้ใช้และข้อกำหนดในการให้บริการนี้
(4) ข้อมูลของลูกค้า หมายถึง ข้อมูลที่เปิดเผยต่อ ZenMarket โดยลูกค้าใดๆ

3. การบริการที่ให้บริการโดย ZENMARKET

ZenMarket ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยบริการดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริการ):
(1) เพื่อดำเนินการในนามของลูกค้าใดๆ ในการร้องขอเพื่อซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์และจัดส่งไปยังลูกค้าดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริการช้อปปิ้ง) และ
(2) ดำเนินการในนามของลูกค้าในการขอซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประมูลของเว็บไซต์และจัดส่งไปยังลูกค้าดังกล่าว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริการเสนอราคาประมูล)

4. พันธะของ ZENMARKET

1 ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการช้อปปิ้ง ZenMarket จะซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องตามการประมาณราคาและจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วเท่านั้น
2 สำหรับบริการเสนอราคาประมูลในกรณีที่ลูกค้าทำการประมูลสินค้าบางรายการผ่านทางเว็บไซต์ได้สำเร็จ ZenMarket จะซื้อสินค้าดังกล่าวตามเงื่อนไขแล้วจึงจัดส่งให้ลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้วเท่านั้น
3 เกี่ยวกับบริการเสนอราคาการประมูล เนื่องจากนโยบายเกตเวย์ชำระเงิน ทำให้ไม่สามารถใช้เงินที่เพิ่มผ่าน WeChat Pay เพื่อเข้าร่วมการประมูลได้

5. สินค้าที่ห้ามขนส่ง

สินค้าด้านล่างนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อโดยใช้บริการซื้อและประมูลของ ZenMarket:
1 สินค้าที่กำหนดว่าผิดกฎหมายโดยกฎหมายญี่ปุ่นหรือตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
2 สินค้าที่เป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน
3 สินค้าใดๆ ที่อาจนำไปสู่หรือสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย
4 สินค้าอันตรายใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์
5 สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ที่ผิดกฎหมาย, ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมความรุนแรง ฯลฯ
6 สินค้าที่ทำงานผิดพลาด
7 สิ่งมีชีวิต 7 ชนิดรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัตว์,พืช,แบคทีเรีย,ไวรัส,เชื้อรา เป็นต้น
8 สินค้าไวไฟหรือวัตถุระเบิดใดๆ
9 มรดกทางวัฒนธรรม
10 สินค้าใดๆ ที่อาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือเป็นอันตรายต่อเกียรติและความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
11 สินค้าใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม
12 สินค้าขนาดใหญ่ที่อาจไม่สามารถจัดส่งได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด / น้ำหนัก
13 แอลกอฮอล์,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,น้ำหอมที่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ
14 สินค้าที่ห้ามส่งออก
15 สินค้าอื่นๆ ที่ ZenMarket กำหนดว่าไม่เหมาะสม

6. พฤติกรรมต้องห้าม

ในขณะที่ใช้บริการ ZenMarket ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาต
1 การซื้อหรือเสนอราคาสินค้าที่ห้ามโดย ZenMarket
2 เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อตกลงนี้และ / หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ของ ZenMarket
3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของพันธมิตร ZenMarket หรือ ZenMarket
4 กิจกรรมอื่นใดที่ ZenMarket กำหนดว่าไม่เหมาะสม

7. การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิด

1 เกี่ยวเนื่องกับบริการช้อปปิ้ง ZenMarket ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขาย, คุณภาพ, การไม่ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดๆ, ความน่าเชื่อถือและ / หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของสินค้าที่เกี่ยวข้อง
2 เกี่ยวเนื่องกับบริการเสนอราคาประมูล ZenMarket ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความจริง,ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหา,การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการประมูลที่เกี่ยวข้อง
3 ZenMarket จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการหยุดทำงาน, ล่าช้า, หยุดชะงักหรือสูญหายของข้อมูลเนื่องจากสายสื่อสารและ / หรือระบบล่มเนื่องจากคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
4 ZenMarket จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลง
5 ZenMarket จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เว้นแต่จะเกิดจากความประมาทโดยเจตนาโดย ZenMarket

8. การลงทะเบียน

1 บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่เห็นด้วยกับ TOS สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้
2 การลงทะเบียนสมาชิกสำหรับบุคคลธรรมดาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองและเราไม่ยอมรับการลงทะเบียนตัวแทน
3 การลงทะเบียนสมาชิกสำหรับนิติบุคคลจะต้องใช้ในนามของนิติบุคคลดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับอนุญาตตามกำหนด
4 ZenMarket อาจปฏิเสธการสมัครลงทะเบียนใดๆ ตามดุลยพินิจของเรา

9. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการคำนวณและเงื่อนไขการชำระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย ZenMarket ที่ซึ่ง ZenMarket อาจปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว

10. การชำระค่าธรรมเนียม

ลูกค้าจะชำระเงินโดยครอบคลุมราคาของสินค้าและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อสินค้าดังกล่าวของ ZenMarket

11. การจัดเก็บสินค้า

1 ZenMarket ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา 45 วันตามปฏิทินหลังจากสินค้าที่ซื้อที่เกี่ยวข้องกับบริการถูกส่งไปยัง ZenMarket
2 อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาการจัดเก็บดังกล่าวเกิน 45 วัน ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ 50 เยนต่อวันสำหรับสินค้าทุกๆรายการ
3 ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับส่วนดังกล่าว ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บก่อนที่ ZenMarket จะจัดส่งสินค้าดังกล่าว
4 หากระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าของ ZenMarket ที่ซื้อโดยเกี่ยวข้องกับบริการเกิน 90 วันตามปฏิทินหลังจากมาถึง ZenMarket ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะสูญเสียสิทธิ์ทั้งหมดในการซื้อสินค้าดังกล่าว

12. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้หลังจากซื้อสินค้าแล้ว

13. นโยบายการคืนเงิน

ZenMarket ไม่รับคืนสินค้าและไม่คืนเงินสำหรับสินค้าที่ซื้อ

14. การยุติการเป็นสมาชิก

หากลูกค้าต้องการยุติการเป็นสมาชิก สามารถทำได้ด้วยตนเองเท่านั้นตามขั้นตอนบนเว็บไซต์ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกดังกล่าว ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะสูญเสียสถานะในการเป็นลูกค้า

15. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

1 ZenMarket อาจระงับการใช้บริการของลูกค้าใดๆ, เปลี่ยน ID และรหัสผ่านของเขา / เธอและยุติสถานะของเขาในฐานะลูกค้าหากลูกค้ารายใด:
(1) ให้ข้อมูลเท็จในขณะลงทะเบียนสมาชิกหรือให้ข้อมูลเท็จดังกล่าวเมื่อใช้บริการ
(2) ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือ TOS
(3) มีส่วนร่วมในการประพฤติที่ไม่สุจริตในการใช้บริการ
(4) ทำผิดพลาดในการป้อนรหัสผ่านเกินจำนวนครั้งที่อนุญาตหรือดำเนินการอื่นๆ ที่อาจทำให้ ZenMarket ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยของลูกค้านั้นๆ
2 ZenMarket ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ สำหรับผลเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งสมาชิกภาพที่ถูกยกเลิกหรือระงับ

16. การเปลี่ยนแปลงบริการ

ZenMarket อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงหรือลบบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา

17. การเปลี่ยนแปลงของ TOS

1 ZenMarket อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองในการแก้ไข,เปลี่ยนแปลง,แก้ไขบางส่วนของ TOS เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไข,เปลี่ยนแปลงและ / หรือแก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อโพสต์ข้อความดังกล่าวบนเว็บไซต์
2 เมื่อลูกค้าใช้บริการใดๆ หลังจากการแก้ไข, เปลี่ยนแปลงและ / หรือแก้ไขดังกล่าวถือว่าเขา / เธอได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขของ TOS

18. อำนาจในการตัดสิน

1 ข้อสรุป , ประสิทธิผล , การสร้าง , การบังคับใช้และ / หรือการแก้ไขข้อขัดแย้งของ TOS จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้
2 ลูกค้าและ ZenMarket ตกลงที่จะยื่นคำร้องไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลแขวงที่ตั้งอยู่ในโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นประการแรกเพื่อการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ TOS ลูกค้าและ ZenMarket ยังยอมรับด้วยว่าศาลหรือสถาบันระงับข้อพิพาทอื่นใดไม่มีเขตอำนาจศาลดังนั้น
3 ลูกค้าและ ZenMarket จะปฏิบัติตามข้อผูกพันที่กำหนดไว้ใน TOS จนกว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม

19. การยกเลิกและการระงับบริการ

1 ZenMarket อาจหยุดให้บริการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่:
(1) มีการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอหรือเร่งด่วนที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
(2) มีการหยุดชะงักซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสายโทรศัพท์และ / หรือแหล่งจ่ายไฟที่ ZenMarket ใช้งาน
(3) แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นหรือไต้ฝุ่น, น้ำท่วม, สึนามิหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายข้อบังคับและ / หรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดให้มีข้อจำกัดในการสื่อสาร หรืออื่น ๆ ตามดุลยพินิจของ ZenMarket ในการตัดสินใจว่าการหยุดดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็น หรือ
(4) ความล้มเหลวในการให้บริการเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
2 ZenMarket ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดชั่วคราวดังกล่าว

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559