ODBIERZ 10% ZWROTU NA ZAKUPY NA RAKUTEN SZCZEGÓŁY TUTAJ DO 28.02.2024 16:00 JST
WYSYŁAJ PACZKI DO 60% TANIEJ 💙! KOD: ZEN1818
Z Japonii do mnie - Sprawdź dlaczego nasi klienci uwielbiają ZenMarket. ZOBACZ WIĘCEJ

Umowa użytkownika i warunki świadczenia usług

Przed rejestracją i korzystaniem z usług świadczonych przez ZenMarket należy zapoznać się i zaakceptować poniższą Umowę Użytkownika i Regulamin.

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

ZenMarket świadczy usługi kupna i licytacji aukcji na podstawie poniższej Umowy Użytkownika i Regulaminu ("UUR"), które mogą być aktualizowane przez ZenMarket w dowolnym czasie bez powiadomienia. Klient jest odpowiedzialny za zapoznanie się z najbardziej aktualną wersją UUR.

2. DEFINICJE

(1) ZenMarket oznacza ZenMarket Inc. (ゼンマーケット株式会社), Japan.
(2) Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała prawidłowej rejestracji w serwisie ZenMarket (zwanym dalej Serwisem).
(3) Umowy - (zbiorczo) każda zasada i umowa zamieszczona w Serwisie przez ZenMarket, w tym między innymi niniejszą Umowę Użytkownika i Regulamin.
(4) Informacja Klienta - informacja ujawniona ZenMarket przez dowolnego Klienta.

3. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZENMARKET

ZenMarket świadczy na rzecz Klientów następujące usługi (zwane dalej Usługami):
(1) działanie w imieniu dowolnego Klienta na zlecenie w celu zakupu odpowiedniego towaru za pośrednictwem Strony Internetowej i wysłania go do Klienta (zwanego dalej Usługą Zakupów), oraz
(2) działanie w imieniu Klienta na zlecenie w celu nabycia odpowiedniego towaru poprzez system aukcyjny Serwisu i wysłania go do Klienta (dalej jako Usługa Licytacji).

4. ZOBOWIĄZANIA ZENMARKET

1 W ramach Usługi Zakupów ZenMarket dokonuje zakupu danego towaru zgodnie z jego wyceną i organizuje jego wysyłkę dopiero po dokonaniu zapłaty przez Klienta.
2 W odniesieniu do serwisu licytacyjnego, w przypadku gdy Klient złożył skuteczną ofertę kupna danego towaru za pośrednictwem Serwisu, ZenMarket zakupi ten towar zgodnie z warunkami i wyśle go do Klienta dopiero po dokonaniu przez niego zapłaty.
3 W odniesieniu do usługi licytacji na aukcyji, ze względu na politykę bramki płatniczej, środki dodane za pośrednictwem WeChat Pay nie mogą być wykorzystywane do udziału w aukcjach.

5. ZABRONIONE PRZEDMIOTY

Wymienione poniżej produkty nie mogą być kupowane za pomocą serwisów zakupowych i aukcyjnych ZenMarket:
1 Produkty określone jako nielegalne przez prawo japońskie lub prawo kraju przeznaczenia.
2 Produkty, które szkodzą porządkowi publicznemu i moralności.
3 Wszelkie produkty, które mogą prowadzić do działalności przestępczej lub zachęcać do niej.
4 Wszelkie towary niebezpieczne, które mogą być szkodliwe dla życia i zdrowia człowieka.
5 Wszelkie nielegalne produkty dla dorosłych*, produkty zachęcające do przemocy itp.
6 Wszelkie wadliwie działające produkty.
7 Organizmy żywe, w tym między innymi zwierzęta, rośliny, bakterie, wirusy, grzyby itp.
8 Wszelkie towary łatwopalne lub wybuchowe.
9 Dziedzictwo kulturowe.
10 Wszelkie produkty, które mogą naruszać własność intelektualną strony trzeciej lub szkodzić jej honorowi i prywatności.
11 Wszelkie produkty, które mogą naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.
12 Artykuły wielkogabarytowe, które mogą nie zostać wysłane ze względu na ograniczenia rozmiaru/wagi.
13 Alkohol i napoje alkoholowe powyżej 70%, perfumy zawierające alkohol itp.
14 Produkty, których wywóz jest zabroniony.
15 Wszelkie inne produkty określone przez ZenMarket jako nieodpowiednie.

*Produkty dla dorosłych:
・ZenMarket surowo zabrania zakupu i wysyłki przedmiotów związanych z pornografią dziecięcą lub mogących być za takie uznanych. Obejmuje to, między innymi, materiały, takie jak fotografie i filmy oraz realistyczne grafiki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które przedstawiają osoby poniżej 18 roku życia (niepełnoletnie w Japonii) w wyzywającym stroju bądź częściowo lub całkowicie nagie, a także jakiekolwiek inne formy przedstawiające nieprzyzwoite zachowania, w których takie osoby biorą udział. ZenMarket zastrzega sobie prawo do jednostronnego stwierdzenia czy przedmiot podpada pod tę kategorię bez zapewnienia wyjaśnień dotyczących kryterów oceny.
・Przedmioty zidentyfikowane jako naruszające te reguły będą poddawane utylizacji bez wypłaty odszkodowania dla klienta. Ponadto każde konto klienta, na którym zostanie wykryty zakup takich przedmiotów będzie podlegać działaniom karnym.

6. ZABRONIONE DZIAŁANIA

Podczas korzystania z serwisu ZenMarket klientom zabrania się
1 Kupowania lub licytowania produktów zabronionych przez ZenMarket
2 Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które są sprzeczne z tą umową i/lub innymi wytycznymi ZenMarket
3 Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które mogą zaszkodzić reputacji i działalności biznesowej ZenMarket lub partnerów ZenMarket
4 Wszelkie inne czynności określone przez ZenMarket jako niewłaściwe.

7. ZRZECZENIE SIĘ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1 W związku z pośrednictwem w Usłudze Zakupów, ZenMarket nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących m.in. sprzedawcy, jakości, nienaruszania praw jakiejkolwiek strony, wiarygodności i/lub zgodności z prawem odpowiednich towarów.
2 W związku z pośrednictwem w Usłudze Licytacji, ZenMarket nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących m.in. prawdziwości, dokładności lub wiarygodności treści, zgodności z prawem lub nienaruszania praw jakiejkolwiek strony w odniesieniu do odpowiednich aukcji.
3 ZenMarket nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klientów spowodowane zakończeniem, opóźnieniem, przerwaniem lub utratą danych z powodu linii komunikacyjnych i/lub awarii systemu z powodu awarii komputera.
4 ZenMarket nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez jakiegokolwiek Klienta spowodowane naruszeniem przez niego Umów.
5 ZenMarket nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta wynikające z lub w związku z Usługami, chyba że są one spowodowane celowym zaniedbaniem ZenMarket.

8. REJESTRACJA

1 Na Stronie może zarejestrować się każda osoba fizyczna lub prawna, która wyraziła zgodę na postanowienia UUR.
2 O rejestrację dla osoby fizycznej należy wystąpić samodzielnie, nie przyjmuje się rejestracji przez pełnomocnika.
3 Wniosek o rejestrację dla osoby prawnej składa w imieniu tej osoby jej funkcjonariusz lub pracownik posiadający odpowiednie upoważnienie.
4 ZenMarket może, według własnego uznania, odrzucić każdy wniosek o rejestrację.

9. OPŁATY

Opłaty, w tym m.in. sposób naliczania i warunki płatności, są zgodne z warunkami określonymi przez ZenMarket odrębnie i mogą być modyfikowane lub zmieniane przez ZenMarket od czasu do czasu.

10. UISZCZANIE OPŁAT

Klient dokonuje wpłaty obejmującej cenę towaru oraz stosowne opłaty z wyprzedzeniem, zanim ZenMarket zakupi dany towar.
Zgodnie z japońskimi przepisami, środki wpłacone na konto ZenMarket mogą pozostać na koncie Klienta przez okres 6 miesięcy od dnia depozytu. Klient jest zobowiązany do wykorzystania lub wycofania tych środków tą samą metodą, jaką zostały wpłacone, przed upływem tego terminu.

11. PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

1 ZenMarket nie pobiera opłat za przechowywanie towarów przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towarów zakupionych w związku z Usługami do ZenMarket.
2 Jeśli jednak wspomniany okres przechowywania przekracza 60 dni, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za przechowywanie w wysokości 50 JPY dziennie za każdy produkt.
3 W przypadku zastosowania powyższego punktu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty magazynowej przed wysłaniem przez ZenMarket towaru, za który opłata magazynowa została naliczona.
4 Jeżeli okres przechowywania przez ZenMarket towaru zakupionego w związku z Usługami przekroczy 90 dni kalendarzowych od momentu jego dostarczenia do ZenMarket, Klient traci wszelkie prawa nabyte z tytułu zakupu tego towaru.

12. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient nie może anulować zamówienia po zakupie towaru.

13. POLITYKA ZWROTÓW

ZenMarket nie odsyła i nie dokonuje zwrotów zakupionych produktów.

14. ZAMKNIĘCIE KONTA

Każdy Klient może, na własne życzenie, zamknąć konto wyłącznie samodzielnie i zgodnie z procedurą zamieszczoną na Stronie Internetowej. Po zakończeniu procedury wypowiedzenia, dany Klient traci status Klienta.

15. USUNIĘCIE KONTA

1 ZenMarket może zawiesić korzystanie z Usług przez dowolnego Klienta, zmienić jego identyfikator i hasło oraz pozbawić go statusu Klienta, jeśli dany Klient:
(1) podał fałszywe informacje w czasie rejestracji członkostwa lub podaje takie fałszywe informacje podczas korzystania z Usług,
(2) narusza prawa i przepisy lub UUR,
(3) uczestniczy w nieuczciwym postępowaniu w trakcie korzystania z Usług,
(4) wprowadza błędne hasło ponad dozwoloną liczbę prób lub podejmuje inne działania, prowadzące do podjęcia przez ZenMarket niezbędnych środków, mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa danego Klienta.
2 ZenMarket nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez danego Klienta, którego członkostwo zostało anulowane lub zawieszone.

16. ZMIANY W USŁUGACH

ZenMarket może według własnego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia Klientów, zmienić lub usunąć całość lub części Strony Internetowej w dowolnym momencie.

17.ZMIANY W UUR

1 ZenMarket może, według własnego uznania przeformułować, poprawiać lub modyfikować części UUR bez uprzedniego powiadomienia. Takie przeformułowania, zmiany, poprawki i/lub modyfikacje będą obowiązywać z chwilą umieszczenia ich na Stronie Internetowej.
2 W momencie korzystania przez Klienta z Usług po po takim przeformułowaniu, zmianie, poprawce i/lub modyfikacji, uważa się, że Klient zgodził się on na warunki przeformułowanego, zmienionego, poprawionego lub zmodyfikowanego UUR.

18. JURYSDYKCJA

1 Zakończenie, wdrażanie, formułowanie, egzekwowanie i/lub rozwiązywanie konfliktów w ramach UUR jest regulowane przez prawo japońskie, na mocy którego Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.
2 Klienci i ZenMarket niniejszym zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji pierwszej instancji sądu okręgowego znajdującego się w Osace w Japonii do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub w związku z UUR. Klienci i ZenMarket zgadzają się ponadto, że wszelkie inne sądy lub instytucje rozstrzygające spory nie mają żadnej jurysdykcji.
3 Klienci i ZenMarket będą wykonywać swoje obowiązki określone w UUR do czasu należytego rozwiązania właściwego sporu.

19. PRZERWANIE I ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1 ZenMarket może, bez uprzedniego powiadomienia Klientów, czasowo zaprzestać świadczenia Usług w przypadku:
(1) regularnej lub pilnej konserwacji systemu i odpowiednich urządzeń niezbędnych do świadczenia Usług,
(2) przerwy, w tym m.in. na liniach komunikacyjnych i/lub w dostawie energii elektrycznej stosowanej przez ZenMarket,
(3) faktycznej lub zagrażającej klęski żywiołowej takiej jak trzęsienie ziemi, tajfun, powódź, tsunami lub inne sytuacje kryzysowe; praw, regulacji i/lub wymagań ograniczenia komunikacji nałożonych przez instrukcje rządowe; lub jeśli ZenMarket według własnego uznania zadecyduje, że takie przerwanie komunikacji jest konieczne, lub
(4) brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych.
2 ZenMarket nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klientów spowodowane takim opóźnieniem lub czasową przerwą w działaniu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2016 r.